Upphandling vid fönsterrenovering

När energibesparande åtgärder ska vidtas i stora byggnader som skyddas av bevarandeplan, exempelvis skolor, myndigheter och sjukhus, kan ett bra första steg vara att se till att byggnadens isolering håller högsta möjliga klass. Här är fönstren ytterst viktiga. Enligt energimyndigheten släpper fönster och dörrar ut ca 35% av all förbrukad energi i ett hus. Detta kan åtgärdas med ett fönsterbyte eller fönsterrenovering, där renoveringen är det alternativ som är mest ekonomiskt försvarbart. Det går att renovera gamla fönster och bevara byggnadens utseende samtidigt som man både förbättrar isoleringen och ventilationen.  

 

svensk skola

Upphandlingsmyndigheten

När exempelvis ett sjukhus eller en skola ska genomföra en upphandling av en fönsterrenovering finns det vissa krav som entreprenören måste uppfylla. Dessa krav gäller både energibesparing samt bevarande av estetiska och byggnadstekniska detaljer. Upphandlingsmyndigheten heter den myndighet som reglerar dessa krav.

För att hjälpa upphandlaren att formulera kraven för renoveringen har upphandlingsmyndigheten satt upp riktlinjer i tre nivåer; baskrav, avancerade krav och spjutspetskrav. Vi kommer här att titta på baskraven för upphandling av fönsterrenovering.

Baskrav för upphandling av fönsterrenovering

I kraven står att entreprenören ska utföra energibesparande åtgärder för fönster och andra glaspartier och att ett U-värde på maximalt 1,3 W/m2K ska uppnås. U-värdet är det mått som används för att mäta en byggnadsdels isolering. Ju lägre U-värde, desto bättre isolering. I gamla byggnader med tvåglasfönster ligger fönstrens U-värde oftast runt 3,0 W/m2K, vilket alltså är på tok för högt för modern standard.

Vidare står att entreprenören ska se till att åstadkomma ökad lufttäthet mellan glas, båge, karm och vägg och att arbetet ska utföras på ett sådant sätt at man skyddar eventuellt kvarvarande glas, alltså om bara en av rutorna i fönstret byts ut.

Samtidigt ställs krav på att renoveringen måste ske med hänsyn till att bevara byggnadens estetiska värde. Man är skyldig att följa rekommendationer från riksantikvarieämbetet, byggnadsvårdscentrum eller likvärdig expertis för att säkerställa att husets estetiska värde bibehålls.

Entreprenören ska i samråd med beställaren komma fram till en gemensam plan för renoveringsarbetet innan arbetet påbörjas.

Pålitlig samarbetspartner

PÅ AiF är vi fullständigt införstådda med  de krav som finns på fönsterrenovering av offentliga byggnader som skyddas av bevarandeplan, och vi har lång erfarenhet av stora renoveringsprojekt. Vi jobbar alltid tillsammans med kunden för att komma upp med en renoveringsplan som alla parter är nöjda med. När vi byter ut glas vid en fönsterrenovering sätter vi in energiglas, som kan sänka U-värdet på ett fönster till 1,1 W/mk2K.

Vi är dessutom mycket noggranna med att genomföra våra renoveringar med respekt för husets utseende och estetik. Vi sätter lika stort fokus på byggnadens karaktär som vi gör på dess energibesparing, och vi garanterar alltid att renoveringen utförs enligt Upphandlingsmyndighetens krav. Detta gör oss till det självklara valet i Storstockholm för fönsterrenoveringar av offentliga byggnader.